Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Zkvalitnění zdravotní péče

Hamzova odborná léčebna požádala v 03/2014 v rámci 17.výzvy Integrovaného operačního programu, oblast 3.2c Služby v oblasti veřejného zdraví, o finanční podporu projektu:

Zkvalitnění a zefektivnění poskytované zdravotní péče v HL Luže-Košumberk

 • Cílem tohoto projektu je zajistit poskytování kvalitní a včasné zdravotní péče pro pacienty v rámci Hamzovy léčebny pomocí moderních komunikačních technologií. Projektem dojde k podstatnému zkvalitnění poskytované zdravotní péče, zejména v oblasti komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacientem.
 • Dalším důležitým přínosem tohoto projektu je zajištění kvalitního vedení a přenositelnosti zdravotnické dokumentace pacientů tak, aby byla zdravotnická dokumentace dosažitelná v elektronické formě i při přesunu pacientů z jednotlivých oddělení v závislosti na vývoji jejich zdravotního stavu.
 • Současné vybavení v rámci komunikačních technologií je zastaralé, technicky i morálně dožité a některé technologie zde chybí. Současné technologické vybavení Hamzovy léčebny nesplňuje v určitých ohledech předepsaná ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (a následné vyhlášky č. 92/2012 Sb., na minimální a technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť). Tato situace by moha ohrozit poskytování kvalitní zdravotní péče cílové skupině pacientů.
 • Nové a obnovené technologie navíc přináší kvalitnější výsledky zdravotnické péče a také snižují zátěž zdravotnického personálu.
 • Hlavní cílovou skupinou projektu jsou pacienti a zdravotnický i nezdravotnický personál.
 • Grant se dělí na 4 základní části :
 • komunikační systém sestra - pacient
 • komunikační systém DECT
 • komunikační systém WIFI
 • nákup notebooků
 • Náklady projektu: Celkové náklady projektu jsou cca 6,1 mil. Kč, z toho 85% je spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a léčebna se na akci podílí spoluúčastí ve výši 15%.
 • Průběh:
 • 01/2015 Hamzova léčebna obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • 03 až 07/2015 proběhla příprava a následně výběrové řízení na Sestra - pacient (část 1) a DECT (část 2). Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ke stažení pro část 1 zde a pro část 2 zde, dále Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro část 1 zde a pro část 2 zde
 • 07 až 09/2015 proběhla příprava a následně výběrové řízení (VZMR) na WIFI. Vyhodnocení nabídek ke stažení zde, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zde a Protokol o vyzvání dalšího uchazeče zde
 • 08 až 10/2015 proběhla příprava a následně výběrové řízení na dodávku notebooky (DNS). Vyhodnocení nabídek ke stažení zde , dále Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zde
 • na základě podepsaných kupních smluv proběhly dodávky a montáže jednotlivých komunikačních systémů a nákup notebooků; smluvní vztahy jsou zveřejněny na Profilu zadavatele zde
 • fotopříloha z akcí - několik fotek - ing.Vodvárka, p.Zídka, p.Hemerka

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

http://www.mzcr.cz