Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Podněty, stížnosti, poděkování

Cílem všech zaměstnanců Hamzovy léčebny je zajistit plnou spokojenost pacientů s poskytovanou léčbou, ošetřovatelskou péčí i s dalšími službami.

Vaše názory jsou pro nás cenným zdrojem informací, díky kterým můžeme posuzovat a zlepšovat kvalitu poskytované péče.

Pokud chcete podat podnět, stížnost nebo pochvalu můžete zvolit některý z následujících  postupů:

 

Kdo může podnět, stížnost, poděkování podat?

 • pacient;
 • zákonný zástupce pacienta;
 • osoba blízká pacientovi v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel;
 • osoba zmocněná pacientem.

 

Jakým způsobem podnět, stížnost, poděkování podat?

A) Písemné podání

 • Dopisem (vč. podpisu stěžovatele) na adresu:

Hamzova odborná léčebna

Košumberk 80

538 54  Luže

 • elektronickou poštou za použití ověřeného elektronického podpisu na adresu: sekretariat@hamzova-lecebna.cz za použití zaručeného elektronického podpisu.

Pokud pošlete podání elektronicky bez platného elektronického podpisu, je nutné je do 5 dnů od jejího podání potvrdit písemnou formou (viz předchozí bod) nebo osobně,  jinak se na podání pohlíží jako na anonymní (podavatel obdrží jen základní nformaci, že proběhlo šetření a zda bylo podání oprávněné či neoprávněné bez bližších detailů).

 • datovou schránkou
  ID datové schránky: t7vx8jg

B) Ústní nebo telefonické podání

 • ústně do protokolu u služby konajícího zaměstnance na pracovišti, na které je podnět, stížnost či poděkování podáno,
 • ústně do protokolu v kanceláři ombudsmana HL,

písemný záznam, který musí stěžovatel podepsat,  bude v jednom vyhotovení předán podavateli.

 • telefonicky přímo na zdravotnické nebo jiné pracoviště léčebny v době od 7.00 hod. do 15.00 hod. Příjemce podání vyhotoví písemný záznam s uvedením kontaktních údajů podavatele a obsahem podání a doporučí zaslání podání v písemné podobě (viz odst. A)

Vyřizování stížností

Vedení Hamzovy léčebny prošetřuje všechny podané stížnosti.

Jako stěžovatelé máte povinnost prokázat svou totožnost a skutečnost, že jste oprávněným stěžovatelem ve smyslu § 93 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Stížnosti jsou vyřizovány do 30 dnů ode dne jejich obdržení. Lhůta pro vyřízení stížnosti může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů, přičemž o jejím prodloužení pověřený zaměstnanec HL stěžovatele informuje. Stížnosti, u kterých nelze jednoznačně identifikovat autora, budou vyřizovány jako stížnosti anonymní a stěžovatel neobdrží informaci o výsledku šetření.

Pověřený zaměstnanec Hamzovy léčebny vede evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení. Nahlížení do spisové dokumentace a případné pořizování kopií (za úplatu) je možné v předem dohodnutém termínu.

V případě opakované stížnosti neobsahující nové skutečnosti, nebude tato stížnost již znovu šetřena. Stěžovatel bude o tomto postupu písemně vyrozuměn.

Pokud nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost Ministerstvu zdravotnictví, přičemž toto podání musí obsahovat důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti ze strany Hamzovy léčebny.