Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče tvoří nedílnou součást léčebné péče poskytované v Hamzově léčebně. Péče je realizována formou ošetřovatelského procesu. 

Ošetřovatelský proces je systematická, racionální metoda plánování a poskytování ošetřovatelské péče. Ošetřovatelský proces je otevřený, přizpůsobivý, dynamický, cyklický, plánovaný, cílený systém, který pracuje s potřebami člověka a člověkem jako individuem. Dává sestře i pacientovi možnost hledat různé alternativy péče a také je nutí spolu komunikovat. Aby sestra mohla ošetřovatelský proces zrealizovat, musí spolupracovat s pacientem, popřípadě s jeho rodinou. Velkou výhodou v péči o klienty je téměř okamžitá zpětná vazba, která umožňuje měnit a zkvalitňovat péči. A v neposlední řadě je jej možno využívat ve všech zařízeních a pro všechny druhy pacientů.
Cílem ošetřovatelského procesu je shromáždit údaje o pacientovi a jeho problémech. Zhodnotit jeho zdravotní stav, zjistit aktuální, potencionální či rizikové problémy, naplánovat uspokojení zjištěných potřeb a vykonat specifické ošetřovatelské zásahy k jejich uspokojení a posoudit účinnost plánu ošetřovatelské péče. Součástí anamnézy je zpracování screeningových testů - riziko pádu, nutriční screening jak pro děti tak dospělé, Nortonová stupnice k hodnocení prevence dekubitů, hodnocení soběstačnosti ADL dle Barthelové.
Shromáždění údajů o pacientovi probíhá během příjmového pohovoru všeobecné / praktické sestry s pacientem / eventuálně za přítomnosti jeho rodiny, či studiem překladových zpráv/. Během pohovoru všeobecná / praktická sestra zjišťuje - hybnost pacienta, míru soběstačnosti, alergie, bolest, výživu, vyprazdňování, spánek, psychický stav, komunikaci, vnímání, sociální podmínky, stav kůže, návyky...
Výhodou ošetřovatelského procesu pro pacienta je kvalitní ošetřovatelská péče, která uspokojuje potřeby jednotlivce, rodiny, komunity a společnosti, návaznost a kontinuita ošetřovatelské péče, účast pacienta na ošetřovatelské péči
Při poskytování ošetřovatelské péče postupuje ošetřovatelský personál v souladu s ošetřovatelskými standardy (standard = odborníky stanovená potřebná úroveň procesu z hlediska jeho kvality, výkonnosti a efektivity)
Péče poskytovaná pacientovi musí být řádně dokumentovaná v souladu s Vyhláškou MZ č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci v platném znění.
Ošetřovatelská dokumentace slouží k systematickému zaznamenávání péče plánované a poskytované pacientovi kvalifikovanou sestrou, případně ostatními členy týmu.
V HL zpracováváme dokumentaci elektronicky, personál má k dispozici PC, notebooky a tablety.