Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Duchovní péče

V životě člověka existují  chvíle, kdy zjišťujeme, že máme i duši.

 

 

Duchovní a pastorační péče (kaplanská služba) je nabízena každému pacientovi v léčebně, zdravotnickému personálu i návštěvníkům. Poskytuje doprovázení v duchovní oblasti (rozhovor i mlčení, čtení Bible a jiné literatury, modlitby, zpěv, meditace, služba svátostmi) všem potřebným bez rozdílu jejich vyznání, či světového názoru.

 

Kaplanská služba se řídí těmito etickými zásadami: 

Respekt a ochrana důstojnosti každé osoby, respekt rozměru utrpení, nemoci a smrti, nevnucovat víru, respekt osobního a náboženského přesvědčení, přistupovat s empatií, naslouchat, mít porozumění, sloužit slovem a svátostmi dle potřeb pacienta a podle řádu dané církve, spolupracovat s dalšími vědními disciplínami, být zprostředkovatelem a smírčí osobou v konfliktech, nijak nezneužívat informací o pacientovi, vždy zachovávat mlčenlivost, vzdělávat se ve své práci, zprostředkovat kontakt na duchovní vlastní církve, v této službě se primárně nejedná o evangelizaci.

 

Setkání církví se konají v kapli pavilonu G:

 

Církev adventistů sedmého dne                

úterý                                                            16.15 – 17.15 hodin

Kontakt na kazatele: Karel Klíma                 605 238 188

 

Římskokatolická církev                               

středa                                                          16.15 – 17.15 hodin

Kontakt na faráře: Josef Hubálek                 469 671 110

 

Českobratrská církev evangelická           V současné době neprobíhá.

 

Pracovní pozice kaplana v Hamzově léčebně není v současnosti obsazena.