Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Přednášky a publikace z HL

X. Janskolázeňské sympozium 6. – 9. 1. 2016

 • Terapie dysartrie a kognitivních funkcí u pacienta po klíšťové encefalitidě, případová studie
 • Autor: Šmíd Petr, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže-Košumberk, logoped

Nejen v terapii narušené komunikační schopnosti hraje velkou roli motivace pacienta. Je také nutné respektovat vůli a přání pacienta a podle toho aktualizovat individuální plán logopedické péče.
Předmětem přednášky je případová studie pacienta po klíšťové encefalitidě s dysartrií a poruchou paměti a pozornosti. Pacient nebyl příliš motivován pro terapii dysartrie, ale velkou motivací bylo zlepšení paměti a pozornosti. Proto jsme začali pravidelně pracovat mimo jiné s programem Happy neuron Brain Jogging. Vzhledem k dlouhodobé hospitalizaci pacienta bylo možné sledovat posun v delším časovém úseku. Výsledky terapie budou prezentovány v přednášce.

 

 • Bazální stimulace a její vliv na sebenáhled pacienta s parézou n.VII, videoukázky
 • Autor: Malíková Petra, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže- Košumberk, klinický logoped

Bazální stimulace ®(dále jen BS) je vědecký pedagogicko - ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti pacienta. V Hamzově odborné léčebně Luže-Košumberk pracujeme s konceptem BS od roku 2005. V r. 2014 byla PhDr. Karolínou Friedlovou provedena 2. resupervize a udělen certifikát Pracoviště bazální stimulace č. 04/IBS/2014 s platností do r. 2019. Koncept má vypracované různé rehabilitační techniky, z nichž nejčastěji využíváme somatickou stimulaci, a to masáž stimulující dýchání, ORF stimulaci, polohování, neurofyziologickou stimulaci, zklidňující, povzbuzující a diametrální stimulaci. Předmětem přednášky je ORF stimulace spojená s tzv. Homunkulus therapy. Součástí je případová studie pacienta po iCMP s poruchou termálního čití pravé poloviny těla a obličeje, získanou dysfonií a lehkou dysartrií s videoukázkou výše zmíněných stimulací a jeho hodnocením úspěšnosti stimulace slovem i kresbou. ORF stimulaci užíváme také u pacientů s parézou n.VII, u kterých většinou dojde k viditelné změně na obličeji a možné narušené komunikační schopnosti . Pacienta trápí nejen pokleslý koutek úst, oslabený retný uzávěr a častá přítomnost neovladatelné salivace, ale i zhoršení citlivosti celé tváře, potíže s mělněním stravy, bukofaciální recesy nebo droolingem tekutin a jídla. To vše má zásadní vliv na psychiku pacienta a je důležité podpořit i tuto stránku člověka, jeho vnitřní motivaci a sílu pokračovat v dalších krocích logopedické terapie.Zpracováno bylo 50 pacientů s parézou n.VII v době od ledna do září 2015. Zajímavý byl jejich sebenáhled vyjádřený kresbou svého obličeje - na začátku pobytu v HL před ORF stimulací a ke konci pobytu v HL po každodenní ORF stimulaci- viz ukázky kreseb. ORF stimulace nemusí být vždy přijata kladně, což dokumentuji další videoukázkou pacientky po iCMP s těžkou afázií.Bazální stimulací u klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného i duševního stavu výrazně podporujeme kvalitu jejich života.

 

 • Využití Kinectu v rehabilitaci dětí, I. část: vývoj herní konzole pro použití v rehabilitaci dětí
 • Autor: Ing. Pavel Čáp, Stanislav Svědiroh a Petr Kopecký, Střední průmyslová škola elektrotechnická v Pardubicích

Rád bych popsal náš projekt, který je založen na Kinect hardwaru. V minulém roce jsme začali vyvíjet zařízení, která mohou pomoci postiženým lidem (dětem) zábavnou formou rehabilitovat. Náš software společně s Kinectem vyhodnocuje s relativně velkou přesností základní postavení pacienta se zaměřením na HKK. Po prvotní kalibraci pacienta software umožňuje elektivně zpracovávat a ukládat naměřená data pro zpětnou kontrolu hybnosti. Pro zlepšení spolupráce při rehabilitaci nabízí motivační prvky převážně pro dětské pacienty.

Pacienti formou vybrané hry rehabilitují. Díky uloženým datům ze cvičení je možná zpětná vazba pro lékaře nebo rehabilitační sestru. Rehabilitační software spolu s hardwarem Kinect tvoří ucelený rehabilitační nástroj za velmi příznivou pořizovací cenu. V budoucnu díky podpoře síťové komunikace se dá předpokládat i rozšíření do domovů pacientů s okamžitou online kontrolou lékaře. Klinická studie byla prováděna v Hamzově léčebně v Košumberku. Do klinické studie bylo zařazeno 10 pacientů s hybnou poruchou v oblasti HKK. U všech pacientů došlo během pobytu v rámci komplexní terapie ke zlepšení úchopových funkcí na HKK, ke zlepšení používání postižené horní končetiny za účasti zrakové kontroly, zapojení HKK do pohybového stereotypu při denních činnostech. Náš software společně s Kinectem děti braly spíše jako odměnu nebo hru a velice se na ni těšily, byla pro ně velmi motivační.

 

 • lI. část : Kazuistiky pacientů
 • Autor: Mgr. Teplá Petra, Radmila Zlesáková, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže - Košumberk

V květnu 2014 byla v Hamzově odborné léčebně studenty ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích představena robotická rehabilitační pomůcka, která je nyní testována a využívána na našem dětském oddělení. Terapie pomocí Kinectu je nový způsob aktivace pohybových i psychických funkcí s využitím programu na PC. Základem zařízení je senzor firmy Microsoft s názvem Kinect. Kinect vyhodnocuje s relativně velkou přesností základní postavení pacienta se zaměřením na HKK. Terapie pomocí Kinectu je založena na vytvoření zpětné motorické odpovědi na optický dynamický podmět. Využívá se u pacientů jako součást komplexní terapie v případě poruchy hybnosti v ramenním a loketním kloubu, zápěstí a při poruchách úchopových funkcí ruky. V rámci terapie je důležité provádět nácvik pohybových vzorů v diagonálách a přes střední čáru a to vše za dostatečné koncentrace pozornosti a zrakové kontroly. Velmi efektivní využití je i u pacientů s poruchou koncentrace pozornosti, ADHD,a jiných poruch gnostických funkcí. Zlepšení motoriky i gnostických funkcí je již patrno po několika lekcích. Děti se na tuto terapii velmi těší a dobře ji tolerují. Tato pomůcka výrazně zlepšuje jejich koncentraci, pomáhá ke zlepšení rozsahů pohybů horních končetin a rovnovážných reakcí, pozitivně doplňuje celkový výsledek rehabilitace.

 • "Budu chodit?", kazuistika a video
 • Autor: Radmila Zlesáková, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže-Košumberk, fyzioterapeut

Příspěvek je věnován radikálnímu řešení vrozené vývojové vady pohybového aparátu (bérce). Je zde popsán pohybový vývoj dítěte s touto vadou a postup komplexní terapie včetně protetické péče (protézování dítěte) - řešení pohybových aktivit, participace dítěte a rodiny. Psychologický přístup a péče o celou rodinu.

 • Přerušený vývoj řeči u dětského pacienta jako následek intoxikace CO, případová studie
 • Autor: Adéla Alinčová, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže- Košumberk, logoped


Předmětem přednášky je případová studie čtyřleté dívky, u které intoxikací došlo k postižení centrální nervové soustavy a jeho následkem k přerušení řečového vývoje. K němu může dojít také následkem úrazů, nádorových onemocněních, vážných duševních onemocněních atd. Za vhodných podmínek lze znovu dosáhnout normy. Případová studie zachycuje postupně se zlepšující stav dívky, který postupně prošel jednotlivými vývojovými stádii v oblasti řeči a pohybu. Pro prvotní navazování kontaktu bylo využíváno orofaciálních stimulací (dle konceptu Bazální stimulace®, míčkování dle Jebavé a dalších). Zpočátku byl cílem logopedické terapie nácvik přijmu stravy a tekutin s nasogastrickou sondou i bez ní. Následně začala být nacvičována funkcionální komunikace, rozumění, procvičována motorika mluvidel a dechová koordinace. Byly zmírňovány projevy apraxie. Dále byla snaha o nalezení alternativního způsobu komunikace i rozvoj verbální komunikace. Díky multidisciplinárnímu přístupu bylo ve spolupráci s fyzioterapeutem možné zvyšovat efektivitu logopedické terapie za využití KODYVERTu. A ve spolupráci s ergoterapeutem byla stimulována sluchová a zraková percepce, nácvik praxie běžných denních činností atd. Kazuistika bude doplněna o fotografie a krátká videa, dokumentující zlepšující se stav dětské pacientky.

 

30. září - 1. října 2015
II. sympozium roboticky asistované rehabilitace, Klinika rehabilitačního lékařství I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

 

  • Čtyři roky vertikalizace spinálních pacientů na přístroji ERIGO
 •  Autor: Mgr. Vostřel Petr, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže-Košumberk

V posledních letech se v oblasti rehabilitace, nejen spinálních pacientů, stále ve větší míře uplatňují přístroje ve smyslu rehabilitačních robotů. U nás v SRJ Luže-Košumberk používáme již čtyři roky přístroj ERIGO, který byl vyvinut pro ranou mobilizaci neurologických pacientů. Vzhledem k současnému zapojení dolních končetin do pohybu nedochází téměř nikdy k běžným ortostatickým obtížím. Navíc je umožněna vlastní aktivita pacienta a podpořen nácvik stereotypu chůze, což kladně ovlivňuje psychiku. Během celého období jsme neřešili vážnější závadu na přístroji, ani se nevyskytla žádná nežádoucí událost u pacientů. Přístroj ERIGO se stal oblíbenou a vítanou variantou vertikalizace, je pacienty dobře snášen a fyzioterapeutům šetří síly a čas. Tento přístroj můžeme vřele doporučit jak pro včasnou vertikalizaci, tak pro kondiční trénink u chronických pacientů.

IX. Janskolázeňské sympozium 7. – 10. 1. 2015