Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Škola a školka

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč,
pracoviště při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže


Sídlo: Rubešova 531, 539 73 Skuteč
Adresa pracoviště:
Hamzova odborná léčebna, Košumberk 37, 538 54 Luže
IČO: 72048905 
Zřizovatel: Pardubický kraj
Druh organizace: příspěvková organizace
Statutární orgán (ředitel): Mgr. Bc. Petr Vtípil
e-mail: petr.vtipil@spzs-skutec.cz,  marie.lexova@spzs-skutec.cz .

www: https://www.spzs-skutec.cz
Telefon: 469350116 (Skuteč), 469671338 (Luže), 702 292 174 (zástupkyně ředitele),
702291218 (mobil Luže ZŠ), 702291205 (mobil Luže MŠ)

Součásti školy

 

  • Mateřská škola
  • Základní škola
  • Základní škola speciální
  • Praktická škola dvouletá
  • Speciálně pedagogické centrum

 

Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé se nachází v areálu léčebny. Hlavní budova školy je umístěna v pavilónu L, další učebny jsou v pavilónech B a E.

  • Ve škole se vyučují děti a žáci, kteří jsou na léčebném pobytu v HL. Škola nabízí vzdělávání dětí ve škole mateřské a žáků ve škole základní i speciální. Výuka probíhá v souladu s požadavky kmenové školy a to tak, aby žáci po návratu z léčení neměli problémy s návazností ve výuce. Škola má nově a moderně vybavené třídy, multifunkční učebnu s počítači a data projektorem, při výuce je využívána řada speciálních pomůcek.
  • Všichni vyučující jsou kvalifikovaní a při své práci využívají moderní metody a formy práce.
  • Velký důraz je kladen na individuální přístup k dětem a žákům a respektování jejich možností i zdravotního stavu. Během pobytu se děti a žáci účastní řady mimoškolních aktivit, projektů i soutěží.
  • Cílem učitelů je plnění výchovných a vzdělávacích cílů a vytváření tvůrčího a přátelského prostředí pro všechny děti a žáky školy.


Historie vývoje školy v HL:
Názory na školní výchovu vyjádřil MUDr. Hamza ve studii „Školská výchova dětí skrofulózních“, vydané v roce 1909. Její realizací se ve „svém“ ústavu zabýval již od jeho založení. Fakticky se mu to zdařilo až po sedmi letech existence Sanatoria. Byl si velmi dobře vědom nutnosti vzdělání svých svěřenců. Dne 7. dubna 1908 získal MUDr. Hamza od c. k. okresní školské rady ve Vysokém Mýtě povolení ke zřízení dvou zatímních tříd, náležejících k obecné škole v Luži. Po splnění podmínek, které byly součástí povolení, byla výuka pro školní rok 1908/1909 zahájena dne 15. dubna 1908. Řídícím učitelem se stal Josef Votroubek, druhou učitelkou se stala Jana Lhotanová a správcem školy František Citta. Tento typ školy neměl doposud nikde obdoby, a tak zahájila výuku první ústavní škola ve střední Evropě. V organizaci vyučování měli učitelé volnost a podle věku přicházejících školních dětí mohli upravovat vyučování podle svého nejlepšího názoru. Při školní výuce bylo maximálně využíváno i slunné počasí, děti se učily v březových nebo modřínových hájcích, které v létě poskytují tzv.„měkký stín“ a těla ošetřovanců tak mohlo stále prohřívat sluníčko. V červenci roku 1913 se podařilo rozšířit školu a vznikla třetí třída určená slabomyslným dětem. Obsahově šlo v ústavní školní a předškolní výchově o prolnutí léčebné péče s vlastním vzděláváním, přičemž zvláštní pozornost byla věnována výchově pro praktický život.