Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Dětská mozková obrna

DMO = Dětská mozková obrna

ICP = Infantilní cerebrální paréza

CP = Cerebral palsy (anglicky)

Těmito pojmy označujeme skupinu chronických onemocnění , pro které je charakteristická centrální porucha hybnosti.

Označení dětská vyjadřuje období, kdy nemoc vzniká.
Pojem mozková vyjadřuje, že příčina poruchy hybnosti je v mozku, nikoliv ve svalech nebo periferních nervech, nejde ani o genetickou vadu nebo poruchu metabolismu, když projevy mohou být velmi podobné. Toto je nutné při stanovení diagnózy pečlivě vyšetřit.
Označení obrna vyjadřuje poruchu hybnosti těla.

Nejedná se o onemocnění nakažlivé nebo dědičné.

  • Pozor, nezaměňovat s Dětskou (přenosnou) obrnou neboli Poliomyelitis anterior acuta!! Poliomyelitida je virové infekční onemocnění přenosné z člověka na člověka, způsobuje ochrnutí a následky se mohou projevit i po velmi dlouhé době. Toto onemocnění se dříve vyskytovalo v epidemiích a díky očkování bylo v naší republice eliminováno (tj. již nebylo zachyceno) od srpna 1960. To ale neznamená, že ve světě se již neobjevuje.

Centrální poruchy hybnosti jsou relativně časté, ale přesná statistika výskytu DMO je problematická. Např. předpokládaný výskyt DMO v USA je 1,5-5 na tisíc živě narozených dětí, ve vyspělých státech 1-2 na tisíc živě narozených dětí. Důvodem je zejména nejednotnost terminologie.

 

Příčiny mohou být podmíněny inzulty v nitroděložním vývoji, kolem porodu a v období po narození dítěte. Názory na období, v němž dochází k postižení vyvíjejícího se mozku po porodu, jsou různé, pohybují se mezi šesti měsíci a třemi roky. Někteří odborníci uvádějí možnost postižení až do 4. roku dítěte.
Často se ani při největší snaze nepodaří jednoznačnou příčinu změn svalového napětí a opoždění pohybového vývoje nalézt.
Dětem s DMO je společné, že mají abnormální svalové napětí omezující až znemožňující pohyb, objevují se poruchy koordinace, rovnováhy při stoji a chůzi.U některých se vyskytují další poruchy, např. mentální retardace, epilepsie,vady řeči, smyslové vady, poruchy chování a učení, poruchy emocí. Jedná se o tzv. kombinované postižení.

Principem léčení centrálních poruch motoriky je komplexnost, týmovost, individualizace postupů. To mimo jiné znamená, že si uvědomujeme,že každé dítě je jiné, má jinou kombinaci poruch pohybového aparátu, ale i jiné funkční rezervy. Je potřeba si uvědomit, že tým nevzniká kolem pacienta, ale že pacient a jeho rodina je vždy součástí týmu, nesmí stát mimo. Tým se vytváří postupně, vzniká od počátku zjištění onemocnění. Vedoucím týmu bývá nejčastěji dětský neurolog, ale může tomu být i jinak. Společně stanovují terapeutický plán.

   

 

U dítěte s DMO musíme stanovit, čeho terapeuticky chceme a můžeme dosáhnout, tj. stanovit si cíle. Důležité je včasné a koordinované zahájení komplexní léčby. Vždy se musíme snažit ovlivnit kvalitu života dítěte.

Zkušenosti s léčbou dětí s DMO máme na našem pracovištimnohaleté navazujeme kontinuálně na zkušenosti našich předchůdců, ale současně se snažíme zavádět i nové metody (viz KODYVERT-Košumberská dynamická vertikalizace).

 


Po přijetí dítěte na naše pracoviště  je dítě v přítomnosti rodiče vyšetřeno lékařem, který sestaví plán léčebné péče. Jde o individuální rehabilitační program, který je zkušenými pracovníky pravidelně vyhodnocován, doplňován a přizpůsobován.Tento program  vždy obsahuje individuální léčebnou tělesnou výchovu (iLTV) prováděnou  fyzioterapeutem, který postupně pro dítě sestavuje cvičební jednotku kombinací vhodných metodik a rodič je v provádění cvičení a polohování zaškolen (buď za pobytu nebo při propuštění dítěte, jde-li o pobyt samostatný).Dále pak u dítěte, dle vyšetření lékařem, zařazujeme  vodoléčbu (bazén, vířivé a perličkové koupele), dle potřeby fyzikální terapii, mechanoterapii, eventuelně hipoterapii. (tuto proceduru si rodič doplácí dle ceníku, podrobněji viz hipoterapie). Často dítě potřebuje péči logopedickou a psychologickou, kterou zajišťují zkušení kliničtí logopedové a psychologové. Hamzova léčebna má i kvalitní protetické oddělení, se kterým úzce spolupracujeme a podle nálezu při vyšetření můžeme dítě vybavit některými individuálními ortopedicko protetickými   pomůckami. O týmové práci svědčí i to, že se rodič za pobytu může obrátit se sociální problematikou na naše erudované zdravotně sociální pracovnice. Součástí léčebného plánu je samozřejmě i vzdělávání dítěte, mladší děti jsou  zařazeny do MŠ, u starších probíhá školní výuka, která je vedena speciálními pedagogy a dítě navazuje na výuku a učební plán z kmenové školy v místě bydliště.

Součástí našeho týmu se  musí stát rodinný příslušník i dítě. Není-li podpora rodiny a motivace pacienta, dlouhodobého cíle nikdy nedosáhneme

Celkově má pobyt nastartovat dítě i rodinu k další péči a dát jim tak nové impulsy, nové zkušenosti a informace o eventuálních dalších možnostech léčby DMO.


Napsali: prim. MUDr. Lenka Šuglová a MUDr. Pavel Tauber