Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Legislativní normy

Základní výchozí dokumenty právní legislativy pro naši práci


č. 209/1992 Sb.

o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod


č. 372/2011 Sb.


zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
č. 373/2011 Sb. zákon o specifických zdravotních službách

č. 48/1997 Sb.

zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění

č. 134/1998 Sb.

seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v platném znění včetně příloh, v platném znění

č. 258/2000 Sb.

zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
č. 378/2007 Sb. zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
č. 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů
č. 54/2008 Sb. vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, v platném znění.

č. 92/2012 Sb.
vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

č. 343/1997 Sb.

vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, v platném znění

č. 98/2012 Sb.
vyhláška o zdravotnické dokumentaci

č. 99/2012 Sb.

vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

č. 102/2012 Sb.
vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Podrobný seznam platných právních předpisů z oblasti zdravotnictví naleznete na internetových stránkách MZ ČR, a to takto:www.mzcr.cz /Legislativa/ Platné právní předpisy