Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Dotace z FM Norska

 

Bazén pro rehabilitaci a následnou

zdravotnickou péči
HL Luže - Košumberk

 

08/2005 Hamzova odborná léčebna podala žádost o finanční podporu projektu z Finančního mechanismu EHP/Norska - 1.výzva, sekce „zdravotnictví“, oblast „děti se specifickými problémy“. HL v rámci žádosti také předložila projektovou studii akce, která byla přílohou žádosti – viz obr. 1, 2 a 3

12/2005 zpracování projektu pro stavební povolení a vystavení stavebního povolení k 29.12.2005, projekt byl v rámci ČR kladně vyhodnocen a postupuje do dalšího kola hodnocení (doporučen k postoupení Kanceláři finančních mechanismů  KFM)

01/2006 - HL předložila anglický překlad žádosti na MF ČR

05-12/2006 vyjasňování připomínek ze strany MF (resp. KFM) k projektu

12/2006 – sdělení o udělení grantu (Grant Offer Letter) a Potvrzení o přijetí podmínek udělení grantu a zajištění spolufinancování

02/2007 – předložení podkladů na základě výzvy na MFČR

02/2007 – předložení projektu na MZ ČR ve formě „Investiční záměr akce“ z důvodu poskytnutí dotace přes MZ ČR (jako forma „státní dotace“) tedy přes systém Isprofin

03/2007 – dopracování realizační projektové dokumentace, značné navýšení celkové ceny díla

06/2007 – povolení výjimky z Metodiky finančních toků a kontroly pro Finanční mechanismy EHP/ Norska pro financování projektů

08/2007 – vyjasnění podmínek udělené výjimky s MZ a MF

11/2007 – Dohoda o udělení grantu (Grant Agreement) – smlouva mezi MF a MZV Norska. Žádost HL o rozšíření využití bazénu i pro dospělé pacienty z důvodu podstatné změny skladby pacientů v posledních dvou letech

05/2008 – dodatek k Dohodě o udělení grantu (který obsahoval využití bazénu pro děti a dospělé pacienty)

06/2008 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.30

07/2008 – PIR č.1 – tato Průběžná zpráva neobsahovala zatím žádné údaje, protože vlastní realizace projektu ještě nebyla zahájena (veškeré dosavadní finanční náklady nejsou uznatelné náklady projektu)
07/2008 – vyhlášení výběrového řízení na generálního dodavatele akce (stavební část včetně technologie). Vyklizení stávajících prostor, které sloužily jako kino pro pacienty, v posledních letech se zde již nepromítalo (kino zaniklo) a prostory sloužily pouze k nahodilým akcím – viz foto stávajícího stavu – obr. 4 až 10

09/2008 – výběrové řízení na billboard, umístění před zahájením akce viz.obr. 11 a text billboardu. Výběr generálního dodavatele a zahájení akce, zveřejnění v místním tisku – viz.lužský zpravodaj 09/2008

 

10/2008 – provádění zemních prací a základů

2009 - další stavební práce

06/2009 stavba bazénu byla dokončena, proběhlo slavnostní otevření

07/2009 - zahájen zkušební provoz, který bude trvat 3 měsíce

09/2009 - FM Norska v zastoupení externí společnosti Ernst & Young provedl ověření průběhu realizace našeho projektu, nebyly zjištěny žádné nedostatky

10/2009 - úspěšně uzavřen zkušební provoz, bazén uveden do trvalého provozu

11/2010 - na akci proběhla finanční kontrola, nebyly zjištěny žádné nedostatky

01/2011 – od MFČR byla odsouhlasena Závěrečná zpráva PCR

 

Dne 24. června 2009 byla slavnostně ukončena výstavba bazénu pro rehabilitaci, který je umístěn v pavilonu M a investor - Hamzova léčebna - získal na jeho realizaci grant z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu ve výši 364 355 €.

Pavilon M slouží v rámci léčebny jako jeden z deseti lůžkových pavilonů. Pro výstavbu rehabilitačního bazénu bylo nutné kompletně změnit dispoziční řešení středního křídla. Bazén o rozměrech 6,3 x 14,1 metrů vyrostl na místě bývalého kinosálu, jehož prostor byl rozdělen na dvě podlaží. Bazénová vana a zázemí pro pacienty jsou umístěny v 2. nadzemním podlaží. Bazén má ošetřovnu, bezbariérové WC pro ženy i muže, dvě šatny (každou s 12 skříňkami) a oddělené sprchy. Technické zázemí bazénu (výměníková stanice, strojovna vzduchotechniky, úpravna bazénové vody a sklad chemikálií )  je umístěno v 1. nadzemním podlaží. Užitná plocha obou podlaží je celkem 448 m2

Bazén má podlahové vytápění a protiskluzovou reliéfní dlažbu. Bazénová vana je nerezová, dno bazénu je šikmé a hloubka dosahuje od 90 do 130 cm. Pacientům budou sloužit zabudované speciální podvodní rotopedy, perličkový rošt, hydromasážní trysky, chrlič vody, hydromasážní lavice a protiproud. Snadnější pohyb  pacientů umožní speciální madla a úchyty, personál bude moci využít také hydraulický zvedák pro transport pacienta z vozíku přímo do vody. Předpokládá se, že denně projde jednotlivými rehabilitačními cykly v bazénu až 132 pacientů.

Rekonstrukce pavilonu M byla provedena v souladu s generelem léčebny, který ho definuje jako budoucí Centrum rehabilitace. Původní rehabilitační bazének v suterénu budovy s rozměry 2,8 x 6 m slouží i nadále, ale   pouze pro léčbu malých dětí v doprovodu maminek.

S ohledem na pacienty, léčené v HL musel zhotovitel stavební práce realizovat s co největším respektem k režimu léčebny, zejména z hlediska hluku a prachu. Protože areál léčebny je zároveň součástí velmi ceněného arboreta, bylo rovněž nezbytné dodržovat pokyny zahradníků a minimalizovat zábory ploch.

Podle projektu akciové společnosti IDOP Olomouc bazén zrekonstruovala OHL ŽS, a.s., divize Stavitelství Olomouc. Rekonstrukce probíhala od září r. 2008 a celkové náklady dosáhly téměř 27 mil. Kč.