Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

REHABILITACE III (pavilón C)

Primář: prim. MUDr. Pavol Šalamon

tel. č.: 469 648 400, 401

e-mail: salamon(zavináč)hamzova-lecebna.cz
Vrchní sestra: Jolana Macáková
tel. č.: 469 648 402
e-mail: macakova(zavináč)hamzova-lecebna.cz

Cílem péče LOOP je „Rozjíst, Rozchodit, Namotivovat

  • V oddělení rehabilitační ošetřovatelské péče se léčí pacienti s chronickým onemocněním, či po prodělání akutního stádia onemocnění, u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu. Pacientům poskytujeme odbornou rehabilitačně ošetřovatelskou péči. Celkově tato péče přesahuje rozsahem možnosti domácí zdravotní péče.
  • Ve většině případů jde o pacienty, kteří jsou v důsledku  dlouhodobého těžkého onemocnění závislí na pomoci a na péči v základních aktivitách každodenního života, jako je oblékání, strava, pohyb po místnosti a hygiena. Péče je poskytována společně se základními zdravotními ošetřovatelskými službami, zaměřenými na ošetřování ran, sledování bolesti, podávání léků a další. V HL je ale významně rozšířena právě část léčebně rehabilitační péče, včetně ošetřovatelsko rehabilitační péče.
  • Cílem našich služeb je umožnit pacientům udržet si maximální možnou kvalitu života podle jejich individuálních představ, a to s co nejvyšším možným stupněm nezávislosti. Pacient má opět dosáhnout osobního uspokojení, mít pocit lidské důstojnosti a zájem účastnit se na životě společnosti.
  • V léčebně důsledně respektujeme zvláštnosti, specifika i nároky typické pro geriatrického pacienta. Tomu jsou přizpůsobena režimová opatření v oddělení, je účelné plánování vyšetřovacích postupů a určování racionálních terapeutických cílů, včetně vhodné léčby.

Nedílnou součástí poskytovaných služeb je ji úzká spolupráce se sociálně zdravotnickými pracovníky, jejichž úkolem je také zajištění vyhovujících podmínek pro návrat pacienta do vlastního sociálního prostředí. Jedná se o zajištění polohovacích či kompenzačních pomůcek, terénních služeb, v indikovaných případech i o umisťování do sociálních zařízení, institucí s odpovídajícím režimem (DPS, domovy pro seniory..). Předpokládaná doba pobytu na těchto lůžkách se obvykle pohybuje mezi 60 – 90 dny.

Naši pacienti, vzhledem ke svému funkčnímu postižení a kapacitním rezervám, nejsou schopni pobytu na klasickém rehabilitačním lůžku, kde je intenzivní rehabilitační program, který by nezvládli. Rehabilitaci u této cílové skupiny je nutno chápat jako cílený proces, který minimalizuje přímé a nepřímé důsledky trvalého a dlouhodobého postižení seniora. Léčebně řízený pohyb u starší generace příznivě ovlivňuje průběh léčby různých chorob, zpomaluje tempo stárnutí, zvyšuje kvalitu života a zlepšuje senzorické, motorické a zejména motivační funkce. Součástí rehabilitace je i vhodná forma logopedie, vedená cíleně na základě odborného vyšetření a nácviku kognitivních funkcí. Důležitou součástí komplexnosti péče je také ergoterapie, a to v nácviku každodenních aktivit, ve využití různých kompenzačních pomůcek atd.

Kvalitní ošetřovatelská a rehabilitační péče se významně podílí na úspěšné léčbě geriatrického pacienta. Je chápána jako ucelená péče o nemocného, uspokojující potřeby fyzické, psychické, sociální a spirituální. Personálně a technicky je kladen důraz na poskytování a zlepšování pohybových a funkcí seniora a na těchto aktivitách se podílí celý multidisciplinární tým – lékař, všeobecná sestra, ošetřovatelka, sanitář, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník a nutriční terapeut.

 

Vzhledem k tomu, že je Hamzova léčebna od roku 2004 akreditovaným zařízením, velmi dbá na kvalitu a bezpečí poskytované péče. Zásadní je i poskytování sociální péče, ale i spirituálních služeb.