Rehabilitační odborný léčebný ústav poskytující navazující následnou léčebnou péči lůžkovou a zčásti i ambulantní.

rehabilitace, léčba, léčebna, procedury

Ošetřovatelský proces

Ošetřovatelská péče tvoří nedílnou součást léčebné péče poskytované v Hamzově léčebně.

Je realizována formou ošetřovatelského procesu - jde o metodu řešení problémů pacienta, které může profesionálně ovlivnit sestra. Jedná se o vzájemně propojené činnosti:

Při přijetí sestra s pacientem (doprovodem dětského pacienta) vyplní ošetřovatelskou anamnézu a získá tak základní informace (o úrovni hybnosti, míře soběstačnosti v sebepéči, dále údaje o výživě, vyprazdňování, kožní integritě, alergiích, návycích, spánku, bolesti, vnímání, komunikaci, psychickém stavu, sociálních podmínkách, atd.) nezbytné pro celkové zhodnocení pacientova stavu z hlediska sestry. V rámci zajištění bezpečné péče provádí sestra při přijetí také screening k určení rizika pádu.
Na základě získaných informací sestra identifikuje aktuální problémy, ale i možná rizika, a stanoví (tam, kde to lze - ve spolupráci s pacientem a / nebo jeho rodinou) plán ošetřovatelské péče. Realizace plánu péče se neobejde bez pravidelného hodnocení plánu a jeho revize podle stavu a potřeb pacienta.

Při poskytování ošetřovatelské péče postupuje ošetřovatelský personál v souladu s ošetřovatelskými standardy (standard = odborníky stanovená potřebná úroveň procesu z hlediska jeho kvality, výkonnosti a efektivity) - v HL jsou tyto standardy součástí směrnice S 10 004 Ošetřovatelské manuály.

Veškerá péče poskytovaná pacientovi musí být řádně dokumentovaná v souladu s Vyhláškou MZ č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci, v platném znění.
Ošetřovatelská dokumentace slouží k systematickému zaznamenávání péče plánované a poskytované pacientovi kvalifikovanou sestrou, případně ostatními členy týmu.